Vores historie

Aars Fjernvarmeforsyning startede i julen 1955 med 70 forbrugere. Fjernvarmen blev på daværende tidspunkt produceret på "tung" olie (fuelolie), der dengang kun kostede ca. 90 kr for 1.000 liter.

I perioden frem til 1973 steg olieprisen til ca. 180 kr for 1.000 liter svarende til en årlig varmeudgift på ca. 1.200 kr for at opvarme et hus. Opvarmningsudgiften er i dag ca. 13.000 kr pr. år for at opvarme et hus på ca. 130 m2. Stigende oliepriser, energiafgifter og moms i perioden 1973 - 1990 var stærkt medvirkende til, at Aars Fjernvarmeforsyning ændrede produktionsmetoden.

I 1980 var Aars Fjernvarmeforsyning stort set gældfri, hvilket bidrog til en opbremsning af varmeprisernes himmelflugt på trods af stigende oliepriser og energiafgifter.

I 1985/86 opførtes første del af et nyt varmeværk bestående af en affaldsovn, en kulkedel og to oliekedler til en samlet pris på ca. 42 mio kr. Kulkedlen startede varmeproduktionen den 26. november 1985, og den affaldsfyrede ovn startede produktionen af fjernvarme i marts måned 1986. Samlet kunne produktionen dække ca. 65 % af byens varmeforbrug.

På grund af den fortsatte stigning i affaldsmængder og myndighedskrav til en mere miljøvenlig varmeproduktion blev værket udvidet med endnu en affaldslinie til ca. 130 mio kr. I 1986 blev der indgået en politisk aftale om, at den fremtidige elproduktion i Danmark fremover i højere grad skulle baseres på anvendelse af indenlandske brændser, herunder bl.a. naturgas og affald. Det er baggrunden for, at der i 1995 blev idriftsat et affaldskraftvarmeværk med kombineret produktion af el- og varme.

Skærpede miljøkrav fra EU medførte, at der i efteråret 2005 blev idriftsat et nyt røggasrensningsanlæg til ca. 35 mio kr til erstatning for røggasrensningsanlægget fra 1995. Det nye røggasrensningsanlæg renser også for dioxin. Anlægget blev udvidet med røggaskondensering i 2011, der leverer varme svarende til ca. 800 forbrugere uden ekstra brændsel.

I 2009 fusionerede Aars Fjernvarme og Hornum Fjernvarme og de to anlæg blev fysisk forbundet med en 8 km transmissionsledning.

I 2011 fusionerede Aars Fjernvarme med Suldrup og Haverslev Fjernvarme, og også her blev anlæggene forbundet med transmisionsledninger på ialt 14 km.

Denne udbygning har medført,at ca. 98 % af byens varmebehov i dag dækkes af varmeproduktion på affald, der ligesom halm og anden biomasse er CO2-neutralt. 

Vi har nu over 5.500 forbrugere, der får leveret miljøvenlig fjernvarme fra Aars Fjernvarmeforsyning.

//